Xương khớp

AB Glucosamine

Xương khớp

Aclasta 5mg/100ml

Kháng viêm

Arcoxia 120mg

Xương khớp

Arthroloc

Xương khớp

Axocexib-200

Xương khớp

Bamifen

Xương khớp

Briozcal

Kháng viêm

ClanzaCR

Xương khớp

Clupen