Hooc môn -Nội tiết tố

Diphereline P.R. 11.25mg

Hooc môn -Nội tiết tố

Dostinex 0.5mg

Hooc môn -Nội tiết tố

Duphaston (Dydrogesterone 10mg)

Hooc môn -Nội tiết tố

Embevin (Desogestrel 0,075)

Hooc môn -Nội tiết tố

Endoprost-250mcg

Hooc môn -Nội tiết tố

Femoston Conti

Hooc môn -Nội tiết tố

Fertipeptil

Hooc môn -Nội tiết tố

Fostimonkit 75IU/ml

Hooc môn -Nội tiết tố

Gliclada 30mg

Hooc môn -Nội tiết tố

Glucagen Hypokit

Hooc môn -Nội tiết tố

Glyree-2

Hooc môn -Nội tiết tố

Gonal-F