Hạ sốt - Chống viêm -Giảm đau

Aarmol 100ml

Hạ sốt - Chống viêm -Giảm đau

Aceclonac

Hạ sốt - Chống viêm -Giảm đau

Acetra

Hạ sốt - Chống viêm -Giảm đau

Aclopsa

Hạ sốt - Chống viêm -Giảm đau

Alavox 60

Hạ sốt - Chống viêm -Giảm đau

Alaxan

Hạ sốt - Chống viêm -Giảm đau

Alaxan (Para 325mg + Ibuprofen200mg)

Hạ sốt - Chống viêm -Giảm đau

Aleclo

Hạ sốt - Chống viêm -Giảm đau

Ameflu day time

Hạ sốt - Chống viêm -Giảm đau

Ameflu day time VTM C

Hạ sốt - Chống viêm -Giảm đau

Ameflu night time

Hạ sốt - Chống viêm -Giảm đau

Arcoxia 60mg (etoricoxid)